محصولات

0 %
رضایت مشتری
0 +
پروژه جدید
0 +
مشتری
0 +
سال تجربه
0 +
محصول

You will choose
one of the best
CNC machines
in the world

تجهیزات تولید استراکچر

Setting up
the production line
of factories
with the best &
new version of equipment

تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

Ordering the manufacture of industrial equipment for factories with
new technologies

تجهیزات خاص