گواهی های ما

گواهی های ما

KARA CE EXP2021

9 - KARA CE EXP2021

گواهی تحقیق و توسعه

10 - گواهی تحقیق و توسعه
گواهی تحقیق و توسعه

SNV

11 - SNV
SNV

KARA GROUP BS OHSAS 180012007 EXP2021

13 - KARA GROUP BS OHSAS 180012007 EXP2021
KARA GROUP BS OHSAS 180012007 EXP2021

KARA CE EXP2023

15 - KARA CE EXP2023
KARA CE EXP2023

KARAGROUP ISO450012018 EXP2021

17 - Kara CE EXP2024
KARAGROUP ISO450012018 EXP2021