تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

Setting up
the production line
of factories
with the best &
new version of equipment

تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

بوم و ستون جوشکاری

اتوماتیک

ماشین گرداننده

دستی و خود تنظیم

پوزیشنرها

مکانیکی و هیدرولیکی