نشانی ما

شرکت

آدرس کارخانه کاراسازه: اراک کیلومتر 6 جاده اراک – تهران.

صندوق پستی: 38135-877

تلفن: 34131220-086

فکس: 34131280-086

شرکت

آدرس کارخانه کاراسازه کیمیا: اراک کیلومتر 6 جاده تهران.

کدپستی: 38135-877

تلفن: 34131220-086

فکس: 34131280-086

دفتر مرکزی

آدرس: تهران، خیابان میرداماد، خیابان شمس تبریزی، میدان نجم آبادی.

کدپستی: 1549836158

تلفن:22903200-021

فکس: 22279064-021