تجهیزات تولید مخازن تحت فشار و پالایشگاهی

بوم و ستون جوشکاری

اتوماتیک

ماشین گرداننده

دستی و خود تنظیم

پوزیشنرها

مکانیکی و هیدرولیکی