« بازگشت به صفحه قبل

دستگاه گرداننده مونتاژ شل به شل

دستگاه گرداننده مونتاژ شل به شلاین دستگاه به منظور تنظیم لبه ها و هم مرکز کردن اجزای مخازن استوانه ای شکل ( شل ها ) قبل از عملیات جوشکاری ( در حین مونتاژ ) طراحی و ساخته شده است . از خصوصیات این دستگاه ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان مونتاژ و سهولت بسیار زیاد عملیات می باشد . این دستگاه شامل یک جفت گردانندهخ متحرک ( 1 ) می باشد . که توسط جک ها هیدرولیک می تواند موقیعت لبه مخزن را تغییر دهد قسمت دوم دستگاه شامل یک گرداننده ثابت ( 2 ) ( که مانند 1 جک هیدرولیک دارد ) و یک گرداننده متحرک ( 3 ) می باشد . مجموعه ( 1 ) توسط جک هیدرولیک و مجموعه ( 3 ) توسط گیربکس روی ریل حرکت می کنند . روش کار این دستگاه به شرح زیر می باشد . ابتدا قطعه رول شده A را روی مجموعه گرداننده ( 1 ) قرار می دهند . در مرحله دوم قطعه رول شده B نزدیک کرده و به کمک جک های هیدرولیک زیر چرخ ها ، عملیات تنظیم و هم مرکز کردن انجام می شود . تنظیم هر وضیعت با خال جوش ثببیت می گردد . لازم به ذکر است هرکدام از گرداننده های هیدرولیک دارای دو جک هیدرولیک می باشند و هرکدام از جک ها جداگانه فرمان می گیرند .