« بازگشت به صفحه قبل

دستگاه جوش ELBOW

دستگاه جوش ELBOWElbow welding machine

جوشکاری آسان،سریع وکیفیت بالا ازمشخصه های این دستگاه می باشد.جهت سرعت بخشیدن به بهره برداری کلیه ادوات وموانعی که عملیات بارگزاری روی ماشین راباتاخیر مواجه میکند همینطور جهت جلوگیری ازاحتمال آُسیب دیدن ادوات هنگام بارگزاری ازمحل مورد نظر توسط سیستم هیدرولیک ،ستون وکلیه متعلقات درمنتها الیه مسیر خارج از گرادننده قرارمیگیرد.عملیات رفت وبرگشت ستون کمتر از ۳۰ثانیه انجام میگیرد.

سیستم حرکت دورانی این مجموعه از دودستگاه سروموتوروگیربکس که لقی(backlash) رابه حداقل ممکن میرساند تامین میگردد کنترل کلیه عملیات به وسیله P.L.C انجام میگیرد.ضمنا ظرفیت این دستگاه از۶اینچ تا ۳۰اینچ می باشد.مناسب جهت اسپولهایی که دردوقسمت لوله دارای اتصالات (فلنچ،زانوییو…)هستند.