« بازگشت به صفحه قبل

پوزیشنرهای هیدرولیکی 45-0 درجه تیرورق و باکس KHBPM

پوزیشنرهای هیدرولیکی 45-0 درجه تیرورق و باکس KHBPMاز این دستگاه جهت نگه داشتن تیر ورق در حالت زاویه 45 درجه جهت انجام عملیات جوشکاری استفاده می گردد . هنگامیکه توسط بوم و ستون پروسه جوشکاری زیر پودری روی تیرورق انجام می گردد لازم است تیر ورق ها برروی این دستگاه قرار داده شوند ، در سیستم هیدرولیک این دستگاه از شیر تقسیم کننده جریان برای جک هیدرولیک استفاده می شود تا هر دستگاه به صورت هماهنگ عمل کند .