« بازگشت به صفحه قبل

پوزیشنرهای هیدرولیکی 180-0 درجه تیرورق و باکس KHBPM

پوزیشنرهای هیدرولیکی 180-0 درجه تیرورق و باکس KHBPMاین دستگاه شامل دو بازوی چرخشی که هرکدام از این بازو ها به کمک جک های هیدرولیکی مستقل عملیات چرخاندن قطعه کار را از حالت 0 درجه به حالت 180 درجه انجام می دهند . موتور و گیربکس نصب شده روی این دستگاه تیرورق را به همراه دستگاه ریل ها نصب شده حرکت داده و تیرورق را دوباره به پروسه جوشکاری باز می گرداند .