« بازگشت به صفحه قبل

پوزیشنرهای هیدرولیکی 90-0 درجه تیرورق و باکس KHBPM

پوزیشنرهای هیدرولیکی 90-0 درجه تیرورق و باکس KHBPMاز این دستگاه جهت انتقال تیرورق از حالت I به حالت H استفاده می گردد . در این دستگاه از یک الکتروموتور جهت انتقال تیرورق و از یک جک هیدرولیک جهت تغییر حالت بازو استفاده شده است .