« بازگشت به صفحه قبل

گرداننده قابل تنظیم T20

گرداننده قابل تنظیم T20این مجموعه شامل ۳ دستگاه گرداننده می باشد که از آن جهت تغییر موقعیت افقی ،عمودی ، زاویه ای (گردش مخزن) و همچنین حرکت  طولی ( برروی ریل ) مخزن استفاده می شود . همه حرکت های افقی ، عمودی ، گردش مخزن فقط توسط یکی از گرداننده ها انجام می پذیرد و دو مجموعه دیگر هرز گرد می باشد . جهت کنترل ، یک مجموعه تابلوبرق چرخ دار بصورت مجزا پیش بینی شده است و کل عملیات توسط plcکنترل می شود . سرعت حرکت طولی و گردشی توسط اینورتر کنترل می شود . فرامین عملیات کلا توسط hmi(human machine interface) منتقل می شود . درهنگام بارگیری ، مخزن روی چرخ های گرداننده قرار می گیرد . گرداننده ها وسط جهت حرکت گردشی دارای چرخ های موتوردار و دو گرداننده کنار به دارای چرخ هرزگرد هستند . هرکدام از چرخ های هرسه گرداننده به طرف داخل یاخارج به طور جداگانه قادر به حرکت است . درصورت حرکت هردو مجموعه به سمت داخل مخزن به طرف بالا و در صورت حرکت هردو مجموعه به سمت خارج مخزن به طرف پایین حرکت می کند .