میزهای گرداننده محوری - پوزیشنرهای مکانیکی و هیدرولیکی

پوزیشنرهای مکانیکی زاویه گیر 90 – 0 کیلوگرم 350 / 250  

توضیحات تکمیل تر در کاتالوگ محصولات 

 

 

 

پوزیشنرهای مکانیکی زاویه گیر 90 – 0 TON یک – دو – سه  

توضیحات تکمیل تر در کاتالوگ محصولات

 

 

 

 

پوزیشنرهای هیدرولیکی زاویه گیر 90 – 0 10TON 

توضیحات تکمیل تر در کاتالوگ محصولات

 

 

 

پوزیشنرهای هیدرولیکی زاویه گیر 90 – 0 TON  یک – دو – سه 

توضیحات تکمیل تر در کاتالوگ محصولات